Uitgelegd: Wijzigen van een omgangsregeling

Ten tijde van de scheiding maken ouders met elkaar afspraken over het contact tussen de ouders en de kinderen. In de jaren die volgen kan de situatie echter veranderen, waardoor een eerder gemaakte afspraak niet meer passend is. Het is daarom mogelijk een eerder vastgestelde omgangsregeling te wijzigen.

Het wijzigen van een omgangsregeling kan veel emoties losmaken tussen de ouders. Het is om die reden dan ook belangrijk om eerst te proberen deze wijziging met de andere ouder bespreekbaar te maken. Het is daarbij van belang om er rekening mee te houden dat ieder kind recht heeft op een gelijkwaardig contact met beide ouders. Een beperking of juist uitbreiding van de omgangsregeling moet dan ook goed worden onderbouwd.

Globaal kan gesteld worden dat een eerder vastgestelde of overeengekomen omgangsregeling altijd opnieuw aan de rechter kan worden voorgelegd op het moment dat er sprake is van gewijzigde omstandigheden of als achteraf duidelijk is geworden dat de eerdere uitspraak of afspraak is gebaseerd op onjuiste of onvolledige feiten.

Wanneer is er sprake van een wijziging van omstandigheden? Een wijziging van omstandigheden kan aan de orde zijn bij:

  • wijziging van de woon- of werkomstandigheden van (één van) de ouders;
  • wijziging van de leefomstandigheden van het kind, bijvoorbeeld doordat het kind ouder wordt en/of het kind naar een andere school gaat;
  • als het kind zelf aangeeft de omgangsregeling niet prettig te vinden (te belastend, te uitgebreid of juist te beperkt);
  • als één van de ouders de omgangsregeling niet nakomt;
  • als er zorgen zijn over de gevolgen van de omgangsregeling voor het kind (dit kan ook aan de orde zijn na een advies van de Raad voor de Kinderbescherming of een andere (jeugd)zorginstelling;
  • als er zorgen zijn over het gedrag van één van de ouders, waardoor deze ouder kennelijk niet geschikt en/of onmachtig is om de omgangsregeling goed uit te voeren (hierbij kan gedacht worden aan ernstig drugsgebruik of psychische problematiek).

Gewijzigde omstandigheden worden meestal snel aangenomen.

Een rechter zal altijd een beslissing nemen die hij/zij in het belang van het kind acht. Ben je verzoeker en wens je een uitbreiding van de omgang? Hou er dan dus rekening mee dat je kan laten zien dat je bent voorbereid op een eventuele uitbreiding van de omgangsregeling voor het kind. Hou daarbij ook rekening met de gevolgen voor de andere ouder. Krijg je als ouder een verzoek tot uitbreiding van de andere ouder, maar ben je het hier niet mee eens. Dan is het van belang ook goed te kijken naar het belang van het kind en aan te geven waarom u de uitbreiding niet in het belang van uw kind acht.