De betaling van alimentatie in de tijden van corona

Iedereen heeft er op dit moment mee te maken, het coronavirus. Het coronavirus heeft niet alleen invloed op onze gezondheid, maar ook op de economie. Er zijn veel mensen die te maken hebben of krijgen met een daling van het inkomen. Ondernemers die zonder werk zitten, werknemers met tijdelijke contracten die niet worden verlengd of die te maken krijgen met werktijdverkorting. Het zijn allemaal situaties die flink wat impact kunnen hebben op de financiële situatie en dus op de (on)mogelijkheid van het betalen van kinder- of partneralimentatie. Wat kunt u in deze situatie het beste doen?

Wijziging van de alimentatie

Een verlaging van het inkomen is in beginsel een reden om te komen tot een verlaging van de alimentatie. Het is immer een relevante wijziging van omstandigheden, zoals de wet dit voorschrijft. Ondanks het feit dat het in tijden van crisis moeilijk kan zijn om alimentatie te betalen, is het niet verstandig om de alimentatie eenzijdig te wijzigen. Waar dient u rekening mee te houden als uw inkomen wijzigt ten gevolge van het coronavirus.

Allereerst is van belang om te onderzoeken op welke wijze de kinderalimentatie en/of partneralimentatie is vastgelegd. Dit kan op twee manieren:

  1.  de alimentatie is vastgelegd in een beschikking van de rechtbank. Dit kan bijvoorbeeld zijn in een echtscheidingsconvenant of ouderschapsplan dat gedurende de scheiding is opgesteld en aan de beschikking is gehecht of in een beslissing van de rechter toen de ex-partners er met elkaar niet uitkwamen;
  2. Het kan ook zo zijn dat er in onderling overleg afspraken zijn gemaakt. Deze afspraken zijn soms wel vastgelegd in een overeenkomst, die partijen samen hebben opgesteld. De rechter is in deze situatie in ieder geval niet betrokken geweest.

In beide situaties geldt dat de alimentatie niet eenzijdig kan worden gewijzigd. Er zijn immers afspraken gemaakt of de rechter heeft een beslissing genomen. In beide gevallen dient dit te worden nagekomen.

Een eerste stap is om met elkaar in gesprek te gaan. Laat de ontvanger van de alimentatie weten dat de financiële situatie is gewijzigd en dat je graag op zoek wenst te gaan naar een (tijdelijke) oplossing. Als beide partijen hiervoor open staan, kan worden voorkomen dat de onderlinge relatie verslechtert. Bovendien is het een feit dat rechterlijke procedures lang duren, ten gevolge van het coronavirus mogelijk nóg langer. Op het moment dat er een noodtoestand bestaat, is er behoefte aan verlichting. Een regeling in onderling overleg heeft dan de voorkeur. Partijen kunnen bijvoorbeeld over het volgende met elkaar spreken:

  • een (tijdelijke) verlaging van de alimentatieverplichting, waarbij gedacht kan worden aan een acute oplossing voor de duur van de door de overheid afgekondigde maatregelen, te verlengen met een herstelperiode;
  • welke financiële middelen staan nog ter beschikking en zijn er overheidsmaatregelen waar hij wel/geen gebruik van kan maken. Door openheid van zaken te geven, ontstaat er meer begrip;
  • spreek met elkaar af dat de tijdelijke wijziging met terugwerkende kracht kan worden herzien, als achteraf blijkt dat de resultaten toch nog zijn behaald.

Als het niet lukt om in onderling overleg overeenstemming te bereiken, dan zijn de vervolgstappen en risico’s afhankelijk van de wijze waarop de alimentatie is vastgelegd.

Op het moment dat de alimentatie is vastgelegd in een uitspraak van de rechtbank (situatie onder 1) en je stopt met het betalen van de verschuldigde alimentatie dan heeft de alimentatiegerechtigde de mogelijkheid om de uitspraak van de rechter naar het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (het LBIO) of een deurwaarder te sturen. Deze instanties kunnen incassomaatregelen nemen, om de verschuldigde alimentatie te innen.

Als er sprake is van een structurele wijziging van het inkomen, dan is het verstandig om bij de rechtbank een verzoek tot wijziging van de alimentatie in te dienen. Je dient de rechtbank dan te informeren over jouw financiële situatie en derhalve uit te leggen dat jij de alimentatie niet meer (geheel) kan betalen.

Is de verschuldigde alimentatie echter niet vastgelegd in een uitspraak van de rechtbank (de situatie zoals omschreven onder 2) dan is het nog steeds niet toegestaan om de alimentatie eenzijdig te wijzigen. Doe je dit toch, loop je echter niet het risico dat de alimentatiegerechtigde incassomaatregelen gaat nemen. Doordat de alimentatie niet is vastgelegd in een uitspraak van de rechtbank, is dit simpelweg niet mogelijk. Op dit moment bestaat er enkel het risico dat de alimentatiegerechtigde zelf een procedure start tot vaststelling van de alimentatie, zodat er alsnog moet worden betaald. In deze procedure kan de rechter echter wel kijken naar het inkomen op dat moment en dus rekening houden met de daling van het inkomen.

Mocht u worden geconfronteerd met een wijziging van uw inkomen of ontvangt u plotseling geen alimentatie meer, neemt u dan gerust contact met ons op. Wij kunnen uw situatie beoordelen en u nader adviseren over te nemen (rechts)maatregelen.